Help with using this page
1 Peter 4:7-5:14

7Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν. σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς προσευχάς· 8πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν· 9φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ· 10ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ· 11εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ θεός· ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐστιν δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

read where to buy abortion pill does abortion pill work
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
printable coupons for cialis go prescription coupon
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
priligy hinta priligy thailand priligy
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill

12Ἀγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος, 13ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. 14εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ’ ὑμᾶς ἀναπαύεται. 15μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς κλέπτης κακοποιὸς ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος· 16εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ. 17ὅτι καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφ’ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ; 18καὶ εἰ δίκαιος μόλις σῴζεται, ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; 19ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ.

read generic viagra cialis levitra cheap online
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
the best spy app click android tracking software
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
prescription coupon link free viagra samples coupon
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
coupon prescription go coupons prescriptions
viagra site viagra online
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon

5:1Πρεσβυτέρους οὖν ἐν ὑμῖν παρακαλῶ συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός, 2ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ, ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως κατὰ θεόν, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως, 3μηδ’ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου· 4καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. 5ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις. πάντες δὲ ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε, ὅτι θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
click infidelity women who love to cheat
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
rite aid coupon codes read rite aid store locator
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
post abortion read abortion deadline
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
printable coupons for cialis go prescription coupon
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
cialis prodej cialis cialis a alkohol
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
priligy hinta priligy thailand priligy
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

6Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ, 7πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν. 8νήψατε, γρηγορήσατε. ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τινα καταπιεῖν· 9 ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν τῷ κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. 10 δὲ θεὸς πάσης χάριτος, καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ, ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει. 11αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 12Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι, δι’ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ· εἰς ἣν στῆτε. 13ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μᾶρκος υἱός μου. 14ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. εἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν τοῖς ἐν Χριστῷ.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife I cheated on my wife read
wifes that cheat redirect redirect
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
the best spy app mealmixer.com android tracking software
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
ribavirin wiki click ribavirin dozu
cialis.com coupon go coupon for free cialis
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
vermox cijena vermox vermox suspenzija
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos