Help with using this page
1 Peter 3:8-4:6

8Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, ταπεινόφρονες, 9μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. 10 γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον, 11ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν· 12ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά.

My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
go wife cheaters go
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
testing for aids site hiv symptoms in men
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

13Καὶ τίς κακώσων ὑμᾶς ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε; 14ἀλλ’ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε, 15κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, 16ἀλλὰ μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου, συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἐν καταλαλεῖσθε καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν. 17κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πάσχειν κακοποιοῦντας. 18ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζῳοποιηθεὶς δὲ πνεύματι· 19ἐν καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν, 20ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ εἰς ἣν ὀλίγοι, τοῦτ’ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι’ ὕδατος. 21 καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σῴζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς θεόν, δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, 22ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανὸν ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
coupon prescription go coupons prescriptions
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

4:1Χριστοῦ οὖν παθόντος σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε, ὅτι παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας, 2εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ θελήματι θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον. 3ἀρκετὸς γὰρ παρεληλυθὼς χρόνος τὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις. 4ἐν ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες· 5οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· 6εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ ζῶσι δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι.

what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
i dream my husband cheated on me cheat women read here
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
women that cheat link cheaters caught
married men who cheat with men click My wife cheated on me
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
cialis.com coupon click coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos