Help with using this page
1 Peter 2:9-3:7

9Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς· 10οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 11Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς· 12τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα, ἐν καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσι τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
the best spy app click android tracking software
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
cialis dosage patton go cialis dosing guide
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
viagra site viagra online
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

13Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον· εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι, 14εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι’ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν 15(ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν16ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ’ ὡς θεοῦ δοῦλοι. 17πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
wife cheated on me redirect husband cheat
click read here women who love to cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
when women cheat why people cheat read
why men have affairs what makes people cheat go
wifes that cheat dating for married men redirect
i dream my husband cheated on me cheat women read here
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
my husband cheated open what is infidelity
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
costs of abortion site how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online

18Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς. 19τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως· 20ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ’ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ. 21εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ· 22ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ· 23ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως· 24ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· οὗ τῷ μώλωπι ἰάθητε. 25ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλὰ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
my husband cheated on me My husband cheated on me click
read viagra 50 online
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
cheat on husband go why most women cheat
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
walgreens deals this week click coupons free
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
cialis 20 cialis 20 cialis 20
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
viagra bilie.org viagra online
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

3:1Ὁμοίως γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται 2ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. 3ὧν ἔστω οὐχ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, 4ἀλλ’ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέως καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές. 5οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 6ὡς Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα· ἧς ἐγενήθητε τέκνα ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
viagra size website how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife read here read
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
read where to buy abortion pill does abortion pill work
married men who cheat with men click My wife cheated on me
cheat on husband go why most women cheat
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
free prescription cards discount go prescription discounts cards
printable coupons for cialis link prescription coupon
kamagra gold kamagra jelly kamagra
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

7Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
viagra size website how to maximize effect of viagra
read natural abortion does abortion pill work
second trimester abortion stories link abortion pill information
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
prescription discount coupon go prescription drug cards
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
viagra site viagra online
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos