Help with using this page
1 Corinthians 9:19-10:13

19Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω· 20καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω· 21τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ ἀλλ’ ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδάνω τοὺς ἀνόμους· 22ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. 23πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
why do guys cheat link cheat on my wife
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
printable coupons for cialis link prescription coupon
ribavirin wiki site ribavirin dozu
flutamide flutamida plm flutamida
cialis.com coupon go coupon for free cialis
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum

24Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε. 25πᾶς δὲ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. 26ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων· 27ἀλλὰ ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μή πως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
when women cheat why women cheat with married men read
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
the best spy app mealmixer.com android tracking software
coupon for free cialis go cialis.com coupon
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
cialis 20 cialis 20 cialis 20
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
voltaren végbélkúp click voltaren forte
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
triatec hct 10 read triatec hct 10
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
priligy hinta priligy apteekki priligy
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray

10:1Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, 2καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ, 3καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον 4καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα, ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, πέτρα δὲ ἦν Χριστός· 5ἀλλ’ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν ηὐδόκησεν θεός, κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
when women cheat website read
i dream my husband cheated on me cheat women read here
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
wer54w66sf32re2
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

6Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν. 7μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν· ὥσπερ γέγραπται· Ἐκάθισεν λαὸς φαγεῖν καὶ πεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν. 8μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες. 9μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλλυντο. 10μηδὲ γογγύζετε, καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ. 11ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν. 12ὥστε δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ, 13πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
my husband cheated on me redirect click
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
rite aid coupon codes read rite aid store locator
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos