Help with using this page
1 Corinthians 4:1-21

4:1Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ. 2ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ. 3ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν, ἵνα ὑφ’ ὑμῶν ἀνακριθῶ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας· ἀλλ’ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω· 4οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ’ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι, δὲ ἀνακρίνων με κύριός ἐστιν. 5ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν, καὶ τότε ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife link read
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
go reasons women cheat go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
sildenafil citrate link keflex 500mg
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
viagra free coupon go prescription drug discount cards
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis dosage patton cialis dosing guide
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
kamagra gold kamagra jelly kamagra
ribavirin wiki site ribavirin dozu
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

6Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλῶν δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τό· Μὴ ὑπὲρ γέγραπται, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. 7τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
read where to buy abortion pill does abortion pill work
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
cialis prodej cialis cialis a alkohol
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze

8Ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ, ἤδη ἐπλουτήσατε, χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε· καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν. 9δοκῶ γάρ, θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. 11ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνιτεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν 12καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 13δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read here cheat women women cheat on their husbands
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
wifes that cheat redirect redirect
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
cialis dosage patton cialis dosing guide
coupon prescription go coupons prescriptions
apranax compendium click apranax 550
ribavirin wiki click ribavirin dozu
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

14Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ’ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν· 15ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας, ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 16παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε. 17διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 18ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες· 19ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δύναμιν, 20οὐ γὰρ ἐν λόγῳ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀλλ’ ἐν δυνάμει. 21τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΰτητος;

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife I cheated on my wife read
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
go dating for married go
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
my husband cheated read what is infidelity
sildenafil citrate link keflex 500mg
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos